รูปที่ 3 ด้านขวา

รูปที่ 3 ด้านขวา
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อความที่ 3

...........ถ้าผู้พิพากษานายเดียวของศาลชั้นต้นหรือศาลแขสงจะพิจารณาพิพากษาจำคุกเกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องใผ้พิพากษาซึ่งเป็นหัวหน้าศาลตรวจสำนวนและแอละลงชื่อเป้ฯฮ.๕คณะด้วย

รูปที่ 1 ด้านขวา

รูปที่ 1 ด้านขวา
ประมวลกฎหมายที่ดิน,ประมวลกฎหมายภาษีอากร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญาและการค้าระหว่าวงประเทศ

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ความรู้ที่น่าสนใจ

ความรู้เป็นสิ่งประเสรฺบที่ทุกคนควรจะสนใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้ต่อไป

รูปที่ 5

ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

รูปที่ 4

รูปที่ 3


รูปที่ 2


รูปที่ 1


ภาพภูเขาที่สวยงาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา 1 ที่ดิน หมายถึงพื้นดินทั่วไป ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำธาร เกาะ แก่งและที่ชายทะเลด้วย
ป.พ.พ. มาตรา 420 ผู้ใดจงใจประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมาย ทำให้เข่าเสียหาย แก่ชีวิต ร่าง การและอนามัย ท่าว่า บุคคลนั้น ทำละเมิดต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น


ประมวลกฎหมายแพ่งพารฺ๙ญ์ มาตรา 15 สภาพบุคคลเริ่มแต่เมื่อคลอดอยู่รอดเป็นทารก สิ้นสภาพลงเมื่อตาย ถ้าทมีชีวิตรอดอยุ๋ฏ็สามารถมีสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายได้ เช่น สิทธิในการรับมรดกที่ดิน


มาตรา 1546 บุตรซึ่งเกิดจากมารดามิได้สมรสกับบิดา ถือว่าบุตรที่เกิดมานั้นเป็นบุตรโดยชอบด้วย


ฏฎหมายของมารดาเท่านั้น


มาตรา 425 นายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างกระทำกากรในทางการที่จ้าง